کارخانه سیمان زرین رفسنجان
محصولات کارخانه سیمان زرین رفسنجان

مشاهده همه

درباره کارخانه سیمان زرین رفسنجان

شركت سيمان سفيد كرمان در تاريخ 9 / 12 / 1363 به صورت «با مسئوليت محدود» و با سرمايه 12 ميليون ريال تاسيس و تحت شماره 55522 در ادارة ثبت شركتها و موسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيده است. متـعاقبـاً به موجـب صورتجـلسه مجـمع عمـومي صاحـبان سـهام مـورخ 10/05/ 1366 نوع شركت از «با مسئوليت محدود» به «سهامي خاص» تغيير نموده است. همچنين طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 18/4/1382 نام شركت به «شركت سيمان زرين رفسنجان – سهامي خاص» تغيير يافته و دورة مالي شركت نيز از اول ديماه هر سال آغاز و به پايان آذر ماه سال بعد ختم مي‌گردد. شركت در تاريخ 20/1/74 تحت شماره 759 در ادارة ثبت شركتهاي استان كرمان به ثبت رسيده است.